Li-ching Chang Memorial Pinyin Literature Contest

Announcing the Li-ching Chang Memorial Pinyin Literature Contest.
More than US$13,000 in prizes!

Jìniàn Zhāng Lìqīng Pīnyīn wénxué jìngsài zhèngshì kāisài!
Jiǎngjīn zǒng’é chāoguò yīwàn sānqiān Měiyuán!

纪念张立青拼音文学竞赛正式开赛
奖金总额超过一万三千美元!

Leave a Reply